KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BAŞVURU FORMUNUN KULLANIM AMACI, BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURUNUN CEVAPLANMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), herhangi bir gerekçeyle kişisel verileri işlenen veri sahiplerini ilgili kişi olarak tanımlayıp 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Anılan Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak veya içeriği bilgisayarda doldurularak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Başvurunun Yapılacağı Adres
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 Şişli, İstanbul 34394

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yöntemi
Noter Vasıtasıyla Tebligat

Başvurunun Yapılacağı Adres
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 Şişli, İstanbul 34394

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yöntemi
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Başvurunun Yapılacağı Adres
KEP Adresi: emar@hs02.kep.tr

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nun 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Servis Kaydı Tıklayınız
Yetkili Servisler Tıklayınız